Category Archives: คลังความรู้ QA-KM

สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ (QAKM) การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในหน่วยงาน – 15 มกราคม 2558

รายงานสรุปโครงการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ (QAKM) การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในหน่วยงาน – 15 มกราคม 2558

(คู่มือ) การจัดฝึกอบรมในฐานะผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ (KM)

สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพเพื่อพร้อมรับการประเมินตรวจติดตาม ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๖” เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557

สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคและปัจจัยแห่งความสำเร็จ การนำระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในหน่วยงาน” เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ “KM Workshop for Non-Teaching” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. นายแพทย์รัฐพล แสงรุ้ง และ ผศ. ดร.ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้หน่วยงานสายสนับสนุนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพงาน และการปรับปรุงกระบวนการงานตามพันธกิจ เพื่อให้พร้อมรับการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จ.พิษณุโลก

สกัดองค์ความรู้ : จากการฝึกอบรม “เทคนิค กระบวนการการจัดการความรู้สำหรับบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา – วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557

ถอดบทเรียน : โครงการ KM กิจกรรมครั้งที่ 2/2557 หัวข้อ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ถอดบทเรียน : โครงการ KM กิจกรรมครั้งที่ 3 หัวข้อ ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ PDCA กรณีศึกษา : คณะศึกษาศาสตร์

ถอดบทเรียน : โครงการ KM กิจกรรมครั้งที่ 2 หัวข้อ การปฏิบัติงานประจำกับความสอดคล้องของเกณฑ์ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 อาจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (KM) : กิจกรรมครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.เสมอ ถาน้อย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง KM “กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์” โดยการมุ่งเน้นการใช้งานประจำ นำมาจัดการกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย โดยผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย อาจารย์/บุคลากร และผู้แทนจากคณะวิชาและหน่วยงานสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านการจัดการความรู้ ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
picture-28-02-56
สามารถสกัดองค์ความรู้ จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ออกมาได้ ดังนี้
1.  ผู้บริหารมีการสื่อสารและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องของการใช้งานประจำจัดการกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษากับบุคลากรในคณะฯ
2.  ผู้บริหารและบุคลากรมีความเข้าใจที่ตรงกัน มองไปในทิศทางเดียวกัน เปิดใจให้กัน มีความสามัคคีและทำงานเป็นทีม

สามารถสกัดองค์ความรู้ สู่การใช้ประโยชน์ ออกมาได้ดังนี้
1.  ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
2.  ทางคณะฯ มีระบบและกลไกที่ชัดเจน ทำให้การจัดเก็บข้อมูลหลักฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และครอบคลุมทุกกระบวนการ
3.  เมื่อผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ทำให้สามารถจัดทำข้อมูลและจัดเก็บหลักฐานได้ครบถ้วนและถูกต้อง
4.  ทุกคนมีงานประจำที่ต้องรับผิดชอบแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางด้านประกันคุณภาพการศึกษา ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเป็นภาระที่เพิ่มมากขึ้น

ถอดบทเรียน : โครงการ KM กิจกรรมครั้งที่ 1 : หัวข้อ ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง KM กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์