Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

picture-11-09-63            เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนามัย นาอุดม และ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ เป็นวิทยากรให้ความรู้และข้อแนะนำ โดยมีตัวแทนหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบฯ จัดประชุมทบทวนรูปแบบและแนวทางการประเมินหน่วยงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่า ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

picture-10-09-63            เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมทบทวนรูปแบบและแนวทางการประเมินหน่วยงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่า ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะทำงานกำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารมิ่งขวัญ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามระบบบริหารจัดการหน่วยงานมากยิ่งขึ้น

งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

picture-14-08-63            เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีสาระการประชุมประกอบด้วย การรับทราบประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข) การรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ การรับทราบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ภายใน รวมถึง การรับทราบทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 และ ร่วมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการสึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 12 เดือน)

งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบฯ เข้าร่วมรับฟังเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563

picture-18-02-63            เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟัง “เวทีผู้บริหารพบประชาคม” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีและคณะผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้รับทราบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วยแผนการดำเนินการและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กองตรวจสอบฯ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2

picture-09-01-63            เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2563 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2 โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ และทีมวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์, รศ.ดร.ภาวนี นรัถรักษา, ผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา และ ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองตรวจสอบฯ จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

picture-18-12-62            เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีคณะวิชาและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองตรวจสอบฯ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1

picture-27-12-62            เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1 โดยมี รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีกล่าวเปิดงาน และ นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัยเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ และทีมวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์, ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร, ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล และ ดร.วัลลภ ใจดี ร่วมถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)

picture-27-09-62            เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ เป็นประธาน โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิชาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

picture-16-10-62            เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น (ประธานกรรมการ), 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล (กรรมการ), 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ (กรรมการ), 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร (กรรมการ), 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม (กรรมการ) และ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ (กรรมการ) โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และรับฟังขอเสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิต ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้ประกอบการสรุปผลและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยสรุปผลการประเมินมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในระดับ “ดี” ที่ระดับคะแนน 4.37 (เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ)

กองตรวจสอบฯ จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

picture-16-09-62            เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2562 กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม(อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์), ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล(อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์), ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร(อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์) และ ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ(อาจารย์คณะนิติศาสตร์) เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ระดับคณะวิชาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้อง เอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร