Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)

picture-27-09-62            เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ เป็นประธาน โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิชาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

picture-16-10-62            เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น (ประธานกรรมการ), 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล (กรรมการ), 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ (กรรมการ), 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร (กรรมการ), 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม (กรรมการ) และ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ (กรรมการ) โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และรับฟังขอเสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิต ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้ประกอบการสรุปผลและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยสรุปผลการประเมินมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในระดับ “ดี” ที่ระดับคะแนน 4.37 (เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ)

กองตรวจสอบฯ จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

picture-16-09-62            เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2562 กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม(อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์), ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล(อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์), ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร(อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์) และ ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ(อาจารย์คณะนิติศาสตร์) เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ระดับคณะวิชาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้อง เอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองตรวจสอบฯ จัดโครงการอบรม หัวข้อ “การเขียนผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามแนวทาง EdPEx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562″

picture-18-07-62            เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้ หัวข้อ “การเขียนผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามแนวทาง EdPEx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562″ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ (อาจารย์คณะนิติศาสตร์) และ ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล (อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยมีผู้อำนวยการหน่วยงานสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองตรวจสอบฯ จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ตามแนวทาง EdPEx ประจำปี พ.ศ. 2562

picture-03-07-62            เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 140 คน ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2561 (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D)”

picture-06-06-62            เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) โดยมี นายนภดล ศรัสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร เพื่อบรรยายให้ความรู้ การใช้งานระบบ และการแนบหลักฐานอ้างอิงในระบบ โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บุคลากรจากทุกคณะและวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 44 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบฯ จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประเมินของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561

picture-25-04-62            เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด “โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประเมินของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561″ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์, รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ, ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม และ ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 1-6) การตีความเกณฑ์การประเมินฯ, การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ การพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานประกันคุณภาพ จัดการประชุมคณะทำงานกำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562

picture-15-01-62            เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะทำงานกำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือแนวทางการตรวจประเมินตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี

งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบฯ จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

picture-11-01-62            วันที่ 11 มกราคม 2562 ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย รองอธิการบดีและผู้อำนวยการกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 (1/2562) เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน, รวมถึงหารือแนวแนวทางการเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2565 ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี

งานประกันคุณภาพ จัดการประชุมคณะทำงานกำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี

picture-25-12-61            เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเสลา 4 สำนักงานอธิการบดี รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะทำงานกำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหารือแนวทางและรูปแบบการประเมินหน่วยงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2562