Category Archives: วีดิทัศน์-การบรรยายเกณฑ์ด้านประกันคุณภาพ

วีดิทัศน์-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทบาทหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา″ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 – ช่วงเช้า

วีดิทัศน์-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทบาทหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา″ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วีดิทัศน์-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทบาทหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา″ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 – ช่วงบ่าย

วีดิทัศน์-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทบาทหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา″ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 (ช่วงบ่าย) ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วีดิทัศน์-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทบาทหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา″ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 – ช่วงเช้า

วีดิทัศน์-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทบาทหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา″ 14 กรกฎาคม 2559 (ช่วงเช้า) ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วีดิทัศน์-การบรรยายเกณฑ์ IQA2557-ระดับหลักสูตร

วีดิทัศน์-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ

วีดิทัศน์-การบรรยายเกณฑ์ IQA2557-ระดับคณะและสถาบัน

วีดิทัศน์-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ