(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวปฏิบัติการนับข้อมูลตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3: สิงหาคม 2560)LINK