(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ขึ้นทะเบียน สกอ.)LINK