(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) และลูกจ้างประจำLINK