กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการพัฒนากระบวนการทำงานหน่วยงานสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามแนวทาง EdPEx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

picture-08-08-61            เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการพัฒนากระบวนการทำงานหน่วยงานสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามแนวทาง EdPEx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียนผลการดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx” โดยมี รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดี เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล และ ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ซึ่งครั้งนี้ เป็นกิจกรรมครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ ห้อง Maim Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

picture-15-08-61            เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการพัฒนากระบวนการทำงานหน่วยงานสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามแนวทาง EdPEx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียนผลการดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล และ ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ซึ่งครั้งนี้ เป็นกิจกรรมครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์