วีดิทัศน์-การนำเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560

วีดิทัศน์-การนำเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องสุพรรณกัลยา 1 สำนักงานอธิการบดี