งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมเพื่อจัดทำและติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

picture-29-11-61            เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมเพื่อจัดทำและติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย และ ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร