งานประกันคุณภาพ จัดการประชุมคณะทำงานกำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี

picture-25-12-61            เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเสลา 4 สำนักงานอธิการบดี รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะทำงานกำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหารือแนวทางและรูปแบบการประเมินหน่วยงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2562