งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบฯ จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

picture-11-01-62            วันที่ 11 มกราคม 2562 ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย รองอธิการบดีและผู้อำนวยการกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 (1/2562) เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน, รวมถึงหารือแนวแนวทางการเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2565 ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี