งานประกันคุณภาพ จัดการประชุมคณะทำงานกำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562

picture-15-01-62            เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะทำงานกำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือแนวทางการตรวจประเมินตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี