งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2561 (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D)”

picture-06-06-62            เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) โดยมี นายนภดล ศรัสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร เพื่อบรรยายให้ความรู้ การใช้งานระบบ และการแนบหลักฐานอ้างอิงในระบบ โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บุคลากรจากทุกคณะและวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 44 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร