งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบฯ จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประเมินของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561

picture-25-04-62            เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด “โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประเมินของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561″ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์, รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ, ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม และ ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 1-6) การตีความเกณฑ์การประเมินฯ, การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ การพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร