มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

picture-16-10-62            เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น (ประธานกรรมการ), 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล (กรรมการ), 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ (กรรมการ), 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร (กรรมการ), 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม (กรรมการ) และ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ (กรรมการ) โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และรับฟังขอเสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิต ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้ประกอบการสรุปผลและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยสรุปผลการประเมินมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในระดับ “ดี” ที่ระดับคะแนน 4.37 (เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ)