กองตรวจสอบฯ จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

picture-16-09-62            เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2562 กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม(อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์), ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล(อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์), ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร(อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์) และ ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ(อาจารย์คณะนิติศาสตร์) เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ระดับคณะวิชาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้อง เอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร