กองตรวจสอบฯ จัดโครงการอบรม หัวข้อ “การเขียนผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามแนวทาง EdPEx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562″

picture-18-07-62            เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้ หัวข้อ “การเขียนผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามแนวทาง EdPEx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562″ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ (อาจารย์คณะนิติศาสตร์) และ ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล (อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยมีผู้อำนวยการหน่วยงานสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร