กองตรวจสอบฯ จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ตามแนวทาง EdPEx ประจำปี พ.ศ. 2562

picture-03-07-62            เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 140 คน ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร