กองตรวจสอบฯ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2

picture-09-01-63            เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2563 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2 โดยมี ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ และทีมวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์, รศ.ดร.ภาวนี นรัถรักษา, ผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา และ ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร