กองตรวจสอบฯ จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

picture-18-12-62            เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีคณะวิชาและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร