กองตรวจสอบฯ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1

picture-27-12-62            เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1 โดยมี รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีกล่าวเปิดงาน และ นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัยเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ และทีมวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์, ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร, ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล และ ดร.วัลลภ ใจดี ร่วมถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร