งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบฯ เข้าร่วมรับฟังเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563

picture-18-02-63            เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 งานประกันคุณภาพ กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟัง “เวทีผู้บริหารพบประชาคม” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีและคณะผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้รับทราบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วยแผนการดำเนินการและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้