ประกาศ ปีการศึกษา 2561

Title File Type Download
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
Access: For EveryOne
PDF 35
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) - คำสั่งที่ 03019/2562
Access: For EveryOne
PDF 26
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) - คำสั่งที่ 03017/2562
Access: For EveryOne
PDF 14
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) - คำสั่งที่ 02747/2562
Access: For EveryOne
PDF 10
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ 1) - คำสั่งที่ 2623/2562
Access: For EveryOne
PDF 58
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ขึ้นทะเบียน สกอ.)
Access: For EveryOne
PDF 68
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง ปรับปรุงฐานข้อมูลรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
Access: For EveryOne
PDF 10
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวปฏิบัติการนับข้อมูลตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3: สิงหาคม 2560)
Access: For EveryOne
PDF 49
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (ในกรณีที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษาก่อนที่จะมีการปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558)
Access: For EveryOne
PDF 19
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561)
Access: For EveryOne
PDF 72
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
Access: For EveryOne
PDF 37
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - (และบัญชีแนบท้าย)
Access: For EveryOne
ZIP 14
(คำสั่งมหาวิทยาลัย) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561
Access: For EveryOne
ZIP 69
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 - (และบัญชีแนบท้าย)
Access: For EveryOne
ZIP 33
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)
Access: For EveryOne
PDF 72