เกี่ยวกับเรา

20 มิถุนายน 2552
      มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพประสบความสำเร็จและนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงให้จัดตั้งหน่วยงานให้รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

30 มกราคม 2554
      สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 158(1/2554) ได้จัดทำปฏิญญาขึ้น เพื่อเป็นกรอบดำเนินงานของกองประกันคุณภาพการศึกษา หรือกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และภารกิจอันจะทำให้ทุกภาคส่วนมุ่งปฏิบัติงานที่เกื้อกูลและส่งเสริมงานของกองประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามปฏิญญา อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกันในลักษณะบูรณาการโดยรวมต่อไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ และกรอบภาระงานดังกล่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 3 งาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวการประชุมครั้งที่ 173 (7/2555)

22 กรกฎาคม 2555
      ซึ่งเดิมได้รับการยกฐานะจาก “หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance Unit)” ให้เป็นหน่วยงานระดับกอง ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวการประชุมครั้งที่ 145 (6/2552)

1 กรกฎาคม 2558
      เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (สำนักงานอธิการบดี) โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 2 งาน คือ
1. งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
2. งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ

คุณลักษณะที่พึงมี (CHARACTERISTICS)
1. บุคลากรของหน่วยงานมีจิตบริการ (Service-mind)
2. มีความสามารถในการเข้าถึงและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ
3. มีความรักในความถูกต้องเที่ยงตรง นำเสนอข้อมูลบนฐานของความเป็นจริง
4. มีการเรียนรู้ร่วมกัน (KM) มีการทำงานเป็นทีม และทำงานในลักษณะของเครือข่าย
5. มีความสามารถเชิงกลยุทธ์ในการถ่ายทอด (Strategic deliver planning) เพื่อนำหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ

ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ (INPUTS)
1. บุคลากร (Man) ดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
ก. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ข. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
2. งบประมาณ (Money)
ก. งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข. งบประมาณแผ่นดิน
3. การบริหารจัดการ (Management)
ก. บริหารและจัดการโดยรูปแบบของคณะกรรมการ
ข. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนและปฏิทินการดำเนินงานประจำปี
ค. ยึดธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหาร
ง. การมีส่วนร่วมกับทุกหน่วยงาน
4. เทคโนโลยี (Material)

กระบวนการดำเนินงาน (PROCESS)
1. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
3. การประสานงานกับองค์กรประเมินภายนอก (เช่น สกอ. , สมศ. และ ก.พ.ร.)
4. มีระบบการวิจัยสถาบัน
5. มีการดำเนินการตามระบบ (Plan-Do-Check-Action : PDCA)
6. มีการตรวจติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ (OUTCOMES)
1. มีรายงานผลการประเมินที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือขององค์กรภายนอก
2. มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
3. ระบบการประกันคุณภาพ นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ (Quality culture)

นโยบายการพัฒนากองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. จัดวางระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ
2. เร่งพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพ และประสบการณ์ในการถ่ายทอดเกณฑ์คุณภาพให้มากขึ้น
3. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานในกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้
4. มุ่งเน้นความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาคารสถานที่ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ตามข้อจำกัดด้านทรัพยากร
5. จัดให้มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรภายใน และทำให้บุคลากรภายนอก เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมหาวิทยาลัย
6. สร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของบุคลากร ทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย โดยยึดแนวทางการทำงานแบบมีส่วนร่วม
7. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการนำการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาเป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรทุกคนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาฐานความรู้ของหน่วยงาน ส่งผลให้องค์กรเข้มแข็ง
8. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี