ประวัติความเป็นมา

ภูมิหลัง : กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Development Division) ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจาก “กองประกันคุณภาพการศึกษา” โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวการประชุมครั้งที่ 173 (7/2555) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเดิมได้รับการยกฐานะจาก “หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance Unit)” ให้เป็นหน่วยงานระดับกอง ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวการประชุมครั้งที่ 145 (6/2552) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพประสบความสำเร็จและนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงให้จัดตั้งหน่วยงานให้รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554 สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 158(1/2554) ได้จัดทำปฏิญญาขึ้นเพื่อเป็นกรอบดำเนินงานของกองประกันคุณภาพการศึกษาหรือกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจอันจะทำให้ทุกภาคส่วนมุ่งปฏิบัติงานที่เกื้อกูลและส่งเสริมงานของกองประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามปฏิญญา อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกันในลักษณะบูรณาการโดยรวมต่อไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ และกรอบภาระงานดังกล่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 3 งาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวการประชุมครั้งที่ 173 (7/2555) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ดังนี้
1. งานธุรการ
2. งานพัฒนาระบบคุณภาพ
3. งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวการประชุมครั้งที่ 197 (7/2557) ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจที่มุ่งพัฒนางานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยปรับส่วนงาน 3 งาน เป็น
1. งานพัฒนาระบบคุณภาพ
2. งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
3. งานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สภามหาวิทยาลัยได้มีความเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (สำนักงานอธิการบดี) โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 2 งาน คือ
1. งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
2. งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยได้มีความเห็นชอบให้ปรับปฏิญญากองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในคราวการประชุมครั้งที่ 236 (11/2560) เพื่อให้มีความสอดคลองกับบทบาทและหน้าที่ในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน คือ “เป็นหน่วยงานที่ชี้นำ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาให้แข่งขันได้ในระดับสากล”