ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (GOAL)
• มหาวิทยาลัย คณะ ผลิตนิสิตที่มีคุณภาพโดยใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับชาติและในระดับสากลเป็นเครื่องมือในการวัดคุณภาพการศึกษา

ปณิธาน (Resolution)
• ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสากลเป็นตัวขับเคลื่อนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ (Vision)
• เป็นหน่วยงานที่ชี้นำ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาให้แข่งขันได้ในระดับสากล

พันธกิจ (Mission)
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถเทียบเคียงและนำไปพัฒนาให้เกิดการแข่งขันได้
2. สนับสนุนการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายฯ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจตามระบบและกลไกเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดการความรู้ด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยอันจะส่งผลให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ
3. จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. นำข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับตลอดจนข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอย่างน้อยย้อนหลัง 3 ปี ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES)
1. รู้และเข้าใจระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย
2. นำผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัยและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัยและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และในระดับสากล