งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ


งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
มีภารกิจด้านนำเสนอนโยบาย แผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ การส่งเสริมสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย การประสานงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วิทยาลัย กอง สำนัก การติดตามการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงคุณภาพจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประสานงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา จัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพจากข้อเสนแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย และนำเกณฑ์คุณภาพอื่นๆ ที่เป็นเกณฑ์ในระดับสากลมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- – - – - – - – - – - - – - – - – - – - – - - – - – - – - – - – - - – - – - – - – - – - - – - – - – - – - – - - – - – - – -

หน่วยติดตามและประเมินคุณภาพ

         - ระดับสถาบัน
1. ออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน
2. จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับสถาบัน
3. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อการติดตามและการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน
4. ให้คำปรึกษาด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพของ สกอ. สมศ. EdPEx เป็นต้น กับหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบข้อมูล
5. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามรอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน วิเคราะห์เพื่อรายงานมหาวิทยาลัย ผ่านระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
6. ประสานงานเพื่อดำเนินกระบวนการประเมิน ระดับสถาบัน
7. รวบรวมและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง/การตรวจสอบ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
8. วิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน รายงานผู้บริหาร
9. จัดกิจกรรมเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามบริบทของกลุ่มสาขาวิชา เช่น อบรมให้ความรู้ การเขียนรายงาน กระบวนการประเมิน การพัฒนาผู้ประเมิน เป็นต้น
         - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ศึกษา วิเคราะห์ และเทียบเกณฑ์การประเมินที่เป็นสากลกับเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานภายใน
2. วิเคราะห์ เทียบเคียงเกณฑ์สภาวิชาชีพกับเกณฑ์การประเมินตามระบบที่คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกใช้
3. วิเคราะห์ ผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย รายงานผู้บริหาร
4. ให้คำปรึกษาด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพของ สกอ. สมศ. AUN-QA EdPEx ABETS21 เป็นต้น
5. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ / วิทยาลัย ตามรอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน และวิเคราะห์รายงานผลให้กับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
6. ประสานงานดำเนินกระบวนการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย
7. ประสานหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการประเมินตามกระบวนการขั้นตอนตามเกณฑ์คุณภาพ
8. จัดกิจกรรมเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามบริบทของกลุ่มสาขาวิชา เช่น อบรมให้ความรู้ (ตามเกณฑ์คุณภาพของ สกอ. สมศ. AUN-QA EdPEx ABETS21) การเขียนรายงาน กระบวนการประเมิน หาหน่วยงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นต้นแบบของกลุ่มสาขาวิชา เป็นต้น
         - ส่วนคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน
1. จัดทำตารางเปรียบเทียบกรอบการประเมินระหว่างปีงบประมาณ และตารางเชื่อมโยงกับเกณฑ์ของ สกอ.
2. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย รายงานสำนักงาน ก.พ.ร. และจัดทำตารางกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งข้อมูลตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
4. วิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและรายงานมหาวิทยาลัยทราบ
5. จัดทำแผนการประเมินของหน่วยงานสนับสนุน ระดับกอง
6. จัดทำคู่มือที่มีความเหมาะสมต่อการประเมินหน่วยงานสนับสนุน ระดับกอง
7. จัดกระบวนการประเมินให้กับหน่วยงานสนับสนุน
8. วิเคราะห์ผลการประเมินของหน่วยงานสนับสนุนระดับกองฯ รายงานมหาวิทยาลัย 9. จัดกิจกรรมเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน เช่น อบรมให้ความรู้ การพัฒนาผู้ประเมิน เป็นต้น
         - ส่วนการจัดการความรู้
1. จัดทำแผนการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. จัดกิจกรรมในการจัดการความรู้ ทั้งในระดับคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน
3. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย
4. ประสานงานให้ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ/จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้กับเครือข่าย UKM C-IQA 1 ช่วย 9 เป็นต้น
5. ติดตาม รายงานผลการการจัดกิจกรรมรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานของเครือข่าย

หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
1. ดูแลปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน QAD Service
2. เป็นผู้ประสานงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ CHEQA 3D Online
3. เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ QAD Service กับ CHEQA 3D Online
4. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
5. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
6. พัฒนาระบบสารสนเทศผู้ประเมินภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
8. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ Rankings
9. พัฒนาเว็บไซต์ด้านการจัดการความรู้ NUKM
10. จัดทำคู่มือการใช้งานจากระบบต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น
11. ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับการใช้งานภายในกอง
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา