งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ


งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
 มีภารกิจด้านการประมวลผล วิเคราะห์สรุปผล และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ ยุทธศาสตร์และความเสี่ยงด้านคุณภาพ การพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ บริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ โดยจัดเก็บรวบรวม ประสานงานการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติจำเป็นในการประกันคุณภาพ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล (world Ranking) และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล (world Ranking) การจัดทำรายงานสารสนเทศเผยแพร่แก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- – - – - – - – - – - - – - – - – - – - – - - – - – - – - – - – - - – - – - – - – - – - - – - – - – - – - – - - – - – - – -

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ

         - ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลและตัวชี้วัดการจัดอันดับสากล (1)
1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยเกณฑ์สากล เช่น UI GreenMetric University Ranking, QS University Rankings : Asia, U-Multirank
2. สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละปีตามเกณฑ์การจัดอันดับสากล จากสำนักการจัดอันดับต่างๆ
3. วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การจัดอันดับสากลเพื่อเทียบเคียงกับผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัยเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล (World Class)
4. รายงานแผนทุกสิ้นปีงบประมาณ
5. การประกันคุณภาพการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. แผนพัฒนาบุคลากร กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. กรรมการระดับอุดมศึกษา ศูนย์เครือข่าย สมศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

         - ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลและตัวชี้วัดการจัดอันดับสากล (2)
1. จัดแปลข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาตามตัวบ่งชี้เพื่อรองรับการจัดอันดับสากล เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยเกณฑ์สากล อาทิ QS, U-Multirank, UI GreenMetric
3. จัดทำรายงานผลการจัดอันดับจากสำนักต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมิได้สมัครเข้าร่วม แต่มีผลการจัดอันดับและวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ผลการจัดอันดับเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย เช่น Webometrics Ranking of World Universities, URAP (University Ranking by Academic Performance, Nature Index, ARWU (Academic Ranking of World Universities), SIR (Scimago Ranking)
4. สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละปีตามเกณฑ์การจัดอันดับสากล จากสำนักการจัดอันดับต่างๆ พร้อมทั้งเปรียบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุตัวชี้วัด พร้อมข้อเสนอแนะต่ออธิการบดี ที่ประชุมกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัย
5. ดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

         - ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการศึกษาภายใน
1. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.1 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัย
1.2 จัดทำข้อมูลเอกสารสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพทุกสิ้นปีการศึกษา
1.3 วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกรอบ 3 ปี
1.4 ออกแบบ รวบรวมจัดทำบทวีดิทัศน์และประสานงานเพื่อจัดทำวีดิทัศน์สรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.1 จัดทำข้อมูลและเอกสารสารสนเทศเผยแพร่บนเว็บไซต์
2.2 บันทึกภาพกิจกรรมของหน่วยงานและจัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์
2.3 จัดทำจดหมายข่าวกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2 เดือน/ ครั้ง) และประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนผ่าน All Users
3. จัดทำแผนกลยุทธ์กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมติดตามรอบ 6 และ 12 เดือน
4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
** 6. งานศูนย์เครือข่าย สมศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำกับดูแลศูนย์เครือข่าย สมศ. โดยมีนักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์เครือข่าย สมศ.

หน่วยบริหารทั่วไป

         - ส่วนงานสารบรรณ/การเงิน
1. จัดทำแผนพัฒนาการให้บริการ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. งานสารบรรณ ลงรับเอกสาร เวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ ระบบ e-doc
3. งานการเงิน เบิกจ่ายโครงการต่างๆ ค่าสาธารณูปโภค ค่าตำแหน่งและการเดินทางไปราชการของบุคลากรกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. เดินหนังสือราชการ เสนอแฟ้มเอกสาร
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านสารบรรณ การเงิน รอบ 6 เดือนและสิ้นปีงบประมาณ
6. ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
7. ผู้ช่วยเลานุการ ประชุมส่วนงานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ

         - ส่วนงานพัสดุ/อาคารสถานที่
1. งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์
2. การจัดทำรายงานประจำปี กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ประสานงานเกี่ยวกับงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยหรือที่เกี่ยวข้อง
4. งานผลิตเอกสารของหน่วยงาน
5. งานบริหารบุคคลของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ใบลงนามปฏิบัติราชการ ทะเบียนการลา แฟ้มประวัติบุคคล การพัฒนาฝึกอบรม
7. โครงการ 5 ส
8. งานด้านอาคารสถานที่/ซ่อมบำรุง

 เอกสารดาวโหลด
1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการ
2. จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
3. สิทธิการลา พนักงานราชการ
4. แบบฟอร์มการลาของกองพัฒนาคุณภาพฯ
5. เอกสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
6. ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
7. รายงานการประชุม