เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการปฏิบัติราชการตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ที่บัญญัติให้ส่วนราชการต้องบริหารราชการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอำนาจตัดสินใจ อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรา 3/1 ดังกล่าว จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้หน่วยงานภาครัฐยึดถือและนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรา 9(3) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) กำหนด

กรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นการประเมินผลภายใต้กรอบการประเมินใน 2 มิติ ตามแผนภาพ ดังนี้
0002

 คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปี 2556
 แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Title File Type Download
(ปฏิทิน) การรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
Access: For EveryOne
PDF 23
(ประกาศ) หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
Access: For EveryOne
PDF 50
(ประกาศ) แนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557
Access: For EveryOne
PDF 15
(ตารางผู้รับผิดชอบ) ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ประจำปีการศึกษา 2556
Access: For EveryOne
PDF 250
(ตัวชีวัดและเกณฑ์) การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
Access: For EveryOne
PDF 85
(กรอบการประเมิน) ผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
Access: For EveryOne
PDF 44
(เอกสาร) คำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฎิบัติราชการมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2557
Access: For EveryOne
PDF 18
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) และลูกจ้างประจำ
Access: For EveryOne
PDF 15
(ตารางเชื่อมโยง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา สกอ. , สมศ. และ ก.พ.ร. ประจำปรการศึกษา พ.ศ. 2556
Access: For EveryOne
PDF 512
(คู่มือ) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปี 2556
Access: For EveryOne
RAR 102