เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx

EdPEx2021เกณฑ์ EdPEx เสริมพลังให้สถาบันบรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงผลลัพธ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน องค์กรจำนวนมากทั่วโลกใช้เกณฑ์บัลดริจเพื่อปรับปรุงและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน องค์กรที่ได้รับรางวัลบัลดริจคือองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบระดับประเทศ และจากการที่องค์กรเหล่านี้ได้แบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศกับหน่วยงานอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง ทำให้องค์กรจำนวนมากสามารถนำไปพัฒนาทั้งแนวทางการดําเนินการและผลลัพธ์ ส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศและโลก ในประเทศไทยได้เริ่มปรับใช้เกณฑ์บัลดริจมาเป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EducationCriteriaforPerformanceExcellence:EdPEx) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) และกรอบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) สำหรับเกณฑ์ EdPEx นั้นเป็นการนำเกณฑ์บลัดริจด้านการศึกษามาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทำของการอุดมศึกษาไทย เพื่อให้สถาบันใช้พัฒนาการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสู่ถาบันและของประเทศให้ ทัดเทียมกับนานาชาติ

Title File Type Download
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563 - 2566
Access: For EveryOne
PDF 940
(ร่าง) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศฉบับปี 2563-2566
Access: For EveryOne
PDF 324
(แบบฟอร์ม) รายงานผลการดำเนินงานคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ตามแนวทาง EdPEx
Access: For EveryOne
PDF 548
(เอกสารประกอบการบรรยาย) โครงการพัฒนากระบวนการทำงานหน่วยงานสนับสนุน - Workshop EdPEx 2018
Access: For EveryOne
ZIP 420
(เอกสารประกอบการบรรยาย) โครงการพัฒนากระบวนการทำงานหน่วยงานสนับสนุนตามแนวทาง EdPEx
Access: For EveryOne
RAR 438
(เอกสารประกอบการบรรยาย) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM : การเขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) โดย ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ - วันที่ 9 มิถุนายน 2559
Access: For EveryOne
PDF 2634
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561
Access: For EveryOne
PDF 1535
(เอกสาร) การประชุมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx 2558
Access: For EveryOne
RAR 248
(เอกสาร) โครงการประชุมสัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์หลักสูตร 2558
Access: For EveryOne
RAR 101
คู่มือ (ร่างฉบับ 3) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ฉบับปี พ.ศ. 2558-2561
Access: For EveryOne
PDF 1784