การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN-QA

2015-AUNQA-V3มหาวิทยาลัยนเรศวรถึงแม้จะไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนแต่เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 4 แห่งแรก ของประเทศไทยที่นำระบบประกันคุณภาพของอาเซียน (AUN-QA) มาใช้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยว่ามีความทัดเทียบกับนานาชาติและสามารถรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558