เอกสาร EQDD

Title File Type Download
ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ของนิสิต - มหาวิทยาลัยนเรศวร
Access: For EveryOne
PDF 73
(เอกสารสรุปการบรรยาย) กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
Access: For EveryOne
PDF 275
(รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ) เกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2 : วันที่ 8-9 มกราคม 2563 และ เอกสารประกอบการอบรม
Access: For EveryOne
PDF 136
ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Access: For EveryOne
PDF 60
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
Access: For EveryOne
PDF 10
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
Access: For EveryOne
PDF 8
(สรุปประเด็นถาม-ตอบ) กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประเมินของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 - 25 เมษายน 2562
Access: For EveryOne
PDF 71
(สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน) แนวปฎิบัติที่ได้จากการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเตรียมความพร้อมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 - 14 มิถุนายน 2561
Access: For EveryOne
PDF 66
(เอกสารประกอบการบรรยาย) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ 2558 โดย ผศ.ดร.ดร.อนามัย นาอุดม - 14 มิถุนายน 2561
Access: For EveryOne
PDF 93
(เอกสารประกอบการบรรยาย) การทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา โดย รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ - 14 มิถุนายน 2561
Access: For EveryOne
PDF 24
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
Access: For EveryOne
PDF 49
แผนกลยุทธ์กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)
Access: For EveryOne
PDF 110
(ปฏิทิน) การจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559
Access: For EveryOne
PDF 80
(ข้อมูล) จำนวนอาจารย์ประจำ-ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
Access: For EveryOne
XLS 66
(สรุปประเด็นถาม-ตอบ)โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประเมิน ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558
Access: For EveryOne
PDF 48
(FTES) เกณฑ์การประเมินและข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
Access: For EveryOne
ZIP 94
ตารางสรุปช้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับหลักสูตร ข้อมูลตามระบบ CHE QA Online รอบปีการศึกษา 2558
Access: For EveryOne
XLS 20
(เอกสารประกอบการบรรยาย) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM : การเขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) โดย ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ - วันที่ 9 มิถุนายน 2559
Access: For EveryOne
PDF 2535
(ข้อมูล) ติดต่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
Access: For EveryOne
XLSX 390
(แบบฟอร์ม) โครงสร้างองค์กร (Organizational Profile) : เอกสารประกอบกิจกรรม KM กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา (สายสนับสนุน)
Access: For EveryOne
DOCX 84
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 - ผู้ที่ผ่านการอบรม เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559
Access: For EveryOne
PDF 256
(เอกสารประกอบการบรรยาย อบรม Assessor) เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร - วันที่ 20 พฤษภาคม 2559
Access: For EveryOne
PPTX 29
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง/รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
Access: For EveryOne
PDF 17
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสายสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่า สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Access: For EveryOne
PDF 74
คู่มือ (ร่างฉบับ 3) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ฉบับปี พ.ศ. 2558-2561
Access: For EveryOne
PDF 1618
(CAR EQDD58) รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
Access: For EveryOne
PDF 102
(บัญชี) แนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558
Access: For EveryOne
XLSX 57
(ปฏิทิน) การจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2558
Access: For EveryOne
PDF 34
(สรุปประเด็น) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง การนำระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ไปใช้ - วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จ.เชียงใหม่
Access: For EveryOne
PDF 21
(คู่มือ) การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ม.นเรศวร พ.ศ.2556 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
Access: For EveryOne
PDF 246
(แผนการดำเนินงาน) ด้านการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 58
Access: For EveryOne
DOCX 126
(ปฏิทิน) การจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557
Access: For EveryOne
PDF 121
(สไลด์ประกอบการบรรยาย) การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร(องค์ประกอบคุณภาพ 1–4) - โดย ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
Access: For EveryOne
PDF 150
(คู่มือ) การประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน พ.ศ.2556
Access: For EveryOne
PDF 243
(ตารางเชื่อมโยงเกณฑ์) การประเมินและการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557
Access: For EveryOne
ZIP 5070
(รายงานสรุปความคิดเห็น) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนระดับกอง - เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
Access: For EveryOne
PDF 20
(รายงานสรุปความคิดเห็น) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนระดับกอง - เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557
Access: For EveryOne
PDF 11
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
Access: For EveryOne
PDF 20
(แบบสำรวจ) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
Access: For EveryOne
DOCX 113
(CAR IQA-NU56) รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556
Access: For EveryOne
PDF 49
(บัญชี 4) ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและปฏิทินการปฏิบัติราชการ ม.นเรศวร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
Access: For EveryOne
PDF 36
(บัญชี 3) ตารางผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลพื้นฐาน common data set พ.ศ. ๒๕๕๗
Access: For EveryOne
PDF 32
(บัญชี 2) ตารางผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
Access: For EveryOne
PDF 27
(บัญชี 1) ตารางเชื่อมโยงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๗)
Access: For EveryOne
PDF 35
(เอกสาร) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่มาตรฐานสากล - วันที่ 25-56 สิงหาคม 2557
Access: For EveryOne
ZIP 40
(เอกสาร) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน - วันที่ 28 สิงหาคม 2557
Access: For EveryOne
ZIP 17
สรุปสาระสำคัญ (ฉบับร่าง) คู่มือการประกันคณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา - โดย ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ
Access: For EveryOne
PDF 99
(ปฏิทิน) การจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2556)
Access: For EveryOne
PDF 2
(แผนกลยุทธ์) กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับ พ.ศ.2557-2559
Access: For EveryOne
PDF 7
(คู่มือ) การประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน พ.ศ.2556
Access: For EveryOne
PDF 143
(แผนกลยุทธ์) กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับ พ.ศ.2555-2559 (ฉบับปรับปรุง)
Access: For EveryOne
PDF 12
(แผนกลยุทธ์) กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับ พ.ศ.2555-2559 (เดิม)
Access: For EveryOne
PDF 6
(เกณฑ์ Non Teaching) การประเมินคุณภาพภายในสำหรับ กอง/สถาบัน/สำนัก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
Access: For EveryOne
PDF 116
(คู่มือ) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2555
Access: For EveryOne
PDF 217
(คู่มือ) การใช้ระบบสารสนเทศ QAD Service Version II
Access: For EveryOne
PDF 22
(คู่มือ) การใช้ระบบสารสนเทศ QAD Service Version I
Access: For EveryOne
PDF 4
(ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพหน่วยงานสายสนับสนุน (Non-Teaching Unit) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556
Access: For EveryOne
ZIP 31