เอกสาร สกอ.

Title File Type Download
(ตารางเปรียบเทียบ) ข้อมูลเพิ่มเติม/แก้ไข คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 - (เล่มปกสีชมพู : ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2560)
Access: For EveryOne
PDF 1222
(เอกสารคู่มือ) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2560
Access: For EveryOne
PDF 1718
(คําอธิบายเพิ่มเติม) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
Access: For EveryOne
PDF 803
(ข้อมูล) ติดต่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
Access: For EveryOne
XLSX 380
คู่มือ (ร่างฉบับ 3) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ฉบับปี พ.ศ. 2558-2561
Access: For EveryOne
PDF 1460
(บัญชี) แนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558
Access: For EveryOne
XLSX 56
(ปฏิทิน) การจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557
Access: For EveryOne
PDF 113
(คู่มือ) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 - พฤษภาคม 2558
Access: For EveryOne
PDF 1081
(คู่มือ) การประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน พ.ศ.2556
Access: For EveryOne
PDF 241
(ตารางเชื่อมโยงเกณฑ์) การประเมินและการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557
Access: For EveryOne
ZIP 311
(เอกสารประกอบการบรรยาย) รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
Access: For EveryOne
PDF 429
(เอกสารประกอบการบรรยาย) รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
Access: For EveryOne
PDF 378
รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตร (อ.สมบูรณ์วัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2557)
Access: For EveryOne
PPTX 141
สรุปสาระสำคัญ (ฉบับร่าง) คู่มือการประกันคณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา - โดย ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ
Access: For EveryOne
PDF 94
(ร่าง) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
Access: For EveryOne
PDF 120
(ตารางผู้รับผิดชอบ) ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ประจำปีการศึกษา 2556
Access: For EveryOne
PDF 232
(คู่มือ) การประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน พ.ศ.2556
Access: For EveryOne
PDF 142
(ตารางเชื่อมโยง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา สกอ. , สมศ. และ ก.พ.ร. ประจำปรการศึกษา พ.ศ. 2556
Access: For EveryOne
PDF 414
(เกณฑ์ Non Teaching) การประเมินคุณภาพภายในสำหรับ กอง/สถาบัน/สำนัก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
Access: For EveryOne
PDF 113
(คู่มือ) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2555
Access: For EveryOne
PDF 216
(คู่มือ) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (กุมภาพันธ์ 2554)
Access: For EveryOne
PDF 127