เอกสาร สมศ.

Title File Type Download
เอกสารเพิ่มเติม (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการประกันคุณภาพภายใน
Access: For EveryOne
PDF 3589
(เอกสาร) การปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
Access: For EveryOne
PDF 14764
(แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น) ร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสี่ พ.ศ 2559-2563
Access: For EveryOne
PDF 989
(ตารางผู้รับผิดชอบ) ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ประจำปีการศึกษา 2556
Access: For EveryOne
PDF 232
(รายงาน) การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
Access: For EveryOne
PDF 991
(ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินระดับอุดมศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)
Access: For EveryOne
PDF 5640
(ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ระดับอุดมศึกษา
Access: For EveryOne
PDF 940
(ตารางเชื่อมโยง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา สกอ. , สมศ. และ ก.พ.ร. ประจำปรการศึกษา พ.ศ. 2556
Access: For EveryOne
PDF 414
(คู่มือ) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) พฤศจิกายน 2554
Access: For EveryOne
PDF 1352