เอกสาร ก.พ.ร.

Title File Type Download
(ปฏิทิน) การรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
Access: For EveryOne
PDF 23
(ประกาศ) หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
Access: For EveryOne
PDF 50
(ประกาศ) แนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557
Access: For EveryOne
PDF 15
(ตารางผู้รับผิดชอบ) ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ประจำปีการศึกษา 2556
Access: For EveryOne
PDF 250
(ตัวชีวัดและเกณฑ์) การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
Access: For EveryOne
PDF 85
(กรอบการประเมิน) ผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
Access: For EveryOne
PDF 44
(เอกสาร) คำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฎิบัติราชการมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2557
Access: For EveryOne
PDF 18
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) และลูกจ้างประจำ
Access: For EveryOne
PDF 15
(ตารางเชื่อมโยง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา สกอ. , สมศ. และ ก.พ.ร. ประจำปรการศึกษา พ.ศ. 2556
Access: For EveryOne
PDF 512
(คู่มือ) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปี 2556
Access: For EveryOne
RAR 102