แบบฟอร์ม

Title File Type Download
(แบบฟอร์ม) การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) AUNQA-NU
Access: For EveryOne
DOCX 135
(แบบฟอร์ม) การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) EdPEx-NU
Access: For EveryOne
DOCX 94
(แบบฟอร์ม) รายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานสนับสนุน-โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)-ปีงบประมาณ-2562
Access: For EveryOne
DOCX 47
Employer Contacts Form : QS Rankings 2018
Access: For EveryOne
XLS 18
Academic Contacts Form : QS Rankings 2018
Access: For EveryOne
XLS 13
โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) - รายงานผลการดำเนินงานคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ตามแนวทาง EdPEx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Access: For EveryOne
DOCX 131
(แบบฟอร์ม) รายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานสนับสนุน-โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)-ปีงบประมาณ-2559
Access: For EveryOne
DOCX 77
(แบบฟอร์ม) โครงสร้างองค์กร (Organizational Profile) : เอกสารประกอบกิจกรรม KM กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา (สายสนับสนุน)
Access: For EveryOne
DOCX 84
(แบบฟอร์ม) กรอกข้อมูลการจัดอันดับ QS 2016 - สำหรับคณะ/วิทยาลัย
Access: For EveryOne
ZIP 64
(แบบฟอร์ม) กรอกข้อมูลการจัดอันดับ QS 2016 - สำหรับผู้รับผิดชอบระดับกอง
Access: For EveryOne
XLSX 20
(แบบฟอร์ม) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) : ระดับปริญญาตรี+ระดับบัณฑิตศึกษา
Access: For EveryOne
ZIP 454
(ร่างแบบฟอร์ม) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
Access: For EveryOne
RAR 76
(แบบฟอร์ม)ข้อคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ระดับกอง
Access: For EveryOne
DOCX 54
(แบบฟอร์ม) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 และการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในปีการศึกษา 2556
Access: For EveryOne
ZIP 41
(แบบประเมิน) คณะกรรมการประจำกอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2556
Access: For EveryOne
DOCX 61
(แบบประเมิน) การบริหารงานผู้บริหาร หน่วยงานสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2556
Access: For EveryOne
DOCX 73
(แบบฟอร์ม) หนังสือรับรองประสบการณ์การตรวจประเมินของกรรมการสมทบ โดยประธานคณะกรรมการ การตรวจประเมิน
Access: For EveryOne
PDF 54
(แบบฟอร์ม) รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ Self/Check Assessment Report, SAR/CAR ประจำปีงบประมาณ 2555 (Non-Teaching)
Access: For EveryOne
ZIP 157