ผู้ประสานงาน QA Staff

พิมพ์ข้อมูลสำหรับค้นหาเบอร์โทร:

นันทวรรณ ประภักรางกูล กบผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทรภายใน: 1546
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
ชนะชัย ณ วิเชียร นกให้คำแนะนำการใช้งานระบบ QAD Service และ CHEQA Onlineกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรภายใน: 1445
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
พิชญานนท์ กรึมสูงเนิน แหม่มให้คำแนะนำตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรภายใน: 1445
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
ณิชนันทน์ ฟักบัว ผู้รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 4 และ สมศ. 5, 6, 7กองบริหารการวิจัย
เบอร์โทรภายใน: 8643
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
อนงนาฎ เกตุทิพย์ ผู้รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 6 และ สมศ. 10, 11สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
เบอร์โทรภายใน: 1148
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
ปิ่นปินัทธ์ คำภู่ ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สมศ.)กองแผนนงาน
เบอร์โทรภายใน: 1410
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
เกษราภรณ์ จันทร์ยุ้ย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารกองกิจการนิสิต
เบอร์โทรภายใน: 1150
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
ณัฏฐินี พูลพันธ์ ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสำนักงานตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรภายใน: 1130
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
อังคณา อังกสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนกองการบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรภายใน: 1174
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
ทัศนีย์ กลมพุก แนนผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกองบริการการศึกษา
เบอร์โทรภายใน: 8306
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.