ผู้ประสานงาน QA Staff

พิมพ์ข้อมูลสำหรับค้นหาเบอร์โทร:

ปิ่นปินัทธ์ คำภู่ ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สมศ.)กองแผนนงาน
เบอร์โทรภายใน: 1410
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
สายพิณ เม่นเกิด ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน: 8838
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
อนงนาฎ เกตุทิพย์ ผู้รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 6 และ สมศ. 10, 11สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
เบอร์โทรภายใน: 1148
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
พจนีย์ สีเอี่ยม นกให้คำแนะนำตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรภายใน: 1446
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
ภัทริกา สิงห์สถิตย์ ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนกองบริการการศึกษา
เบอร์โทรภายใน: 8317
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
เกษราภรณ์ จันทร์ยุ้ย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารกองกิจการนิสิต
เบอร์โทรภายใน: 1150
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
ประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตกองการศึกษาทั่วไป
เบอร์โทรภายใน: 1108
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
นภารัตน์ นาอ่อน ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณกองคลัง
เบอร์โทรภายใน: 1135
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
ณัฏฐินี พูลพันธ์ ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสำนักงานตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรภายใน: 1130
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
ประไพรัตน์ ไวทยกูล ผู้รับผิดชอบ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน: 1151
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.