ผู้ประสานงาน QA Staff

พิมพ์ข้อมูลสำหรับค้นหาเบอร์โทร:

ประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตกองการศึกษาทั่วไป
เบอร์โทรภายใน: 1108
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
ทัศนีย์ กลมพุก แนนผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกองบริการการศึกษา
เบอร์โทรภายใน: 8306
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
อรวรรณ ชัยทวิชธานันท์ ผึ้งให้คำแนะนำตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรภายใน: 1445
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
นภารัตน์ นาอ่อน ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณกองคลัง
เบอร์โทรภายใน: 1135
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
กมลชนก กำเนิดนก ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตกองกิจการนิสิต
เบอร์โทรภายใน: 1150
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
ภัทริกา สิงห์สถิตย์ ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนกองบริการการศึกษา
เบอร์โทรภายใน: 8317
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
อังคณา อังกสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนกองการบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรภายใน: 1174
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
ณิชนันทน์ ฟักบัว ผู้รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 4 และ สมศ. 5, 6, 7กองบริหารการวิจัย
เบอร์โทรภายใน: 8643
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
นันทวรรณ ประภักรางกูล กบผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทรภายใน: 1546
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
เกษราภรณ์ จันทร์ยุ้ย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารกองกิจการนิสิต
เบอร์โทรภายใน: 1150
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.