ผู้ประสานงาน QA Staff

พิมพ์ข้อมูลสำหรับค้นหาเบอร์โทร:

พจนีย์ สีเอี่ยม นกให้คำแนะนำตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรภายใน: 1446
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
รจเรข สายคำ น้ำให้คำแนะนำตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรภายใน: 1445
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
กฤช ฟักสีม่วง ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีกองบริการการศึกษา
เบอร์โทรภายใน: 8311
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
ทัศนีย์ กลมพุก แนนผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกองบริการการศึกษา
เบอร์โทรภายใน: 8306
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
กาญจน์ธิดา จินาพันธุ์ณิชา ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
เบอร์โทรภายใน: 8660
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
อนงนาฎ เกตุทิพย์ ผู้รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 6 และ สมศ. 10, 11สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
เบอร์โทรภายใน: 1148
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
ปราการ นทีประสิทธิพร ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบันสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน: 1151
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
นันทวรรณ ประภักรางกูล กบผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทรภายใน: 1546
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
อิทธิชัย อ่อนน้อม ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยงสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน: 1151
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.
วิสุทธิณี อัครวงษ์ ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการกองการบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรภายใน: 1113
Categories: Naresuan QA StaffAdd to Address Book.Return to top.