ประกาศ ปีการศึกษา 2555

Title File Type Download
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ
Access: For EveryOne
PDF 29
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับคณะวิชา/วิทยาลัย (เฉพาะราย)
Access: For EveryOne
PDF 71
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Access: For EveryOne
PDF 42
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับคณะวิชา/วิทยาลัย
Access: For EveryOne
PDF 14