ประกาศ ปีการศึกษา 2556

Title File Type Download
(ประกาศ)แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2554 - 2556
Access: For EveryOne
PDF 17
(ประกาศ)นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรปี 2554 - 2556
Access: For EveryOne
PDF 19
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับคณะวิชา/วิทยาลัย
Access: For EveryOne
PDF 45
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Access: For EveryOne
PDF 30
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
Access: For EveryOne
PDF 19
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
Access: For EveryOne
PDF 30