ประกาศ ปีการศึกษา 2557

Title File Type Download
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุนระดับกอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
Access: For EveryOne
PDF 80
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน จัดโดย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - ณ จังหวัดเชียงใหม่
Access: For EveryOne
PDF 279
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ และระดับสถาบัน
Access: For EveryOne
PDF 200
(ข้อมูลติดต่อ) ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
Access: For EveryOne
XLSX 310
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร
Access: For EveryOne
PDF 207
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง/รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
Access: For EveryOne
PDF 54
(ประกาศมหาวิทยาลัย) เรื่อง แนวปฏิบัติการนับข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
Access: For EveryOne
PDF 120
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
Access: For EveryOne
PDF 69
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐
Access: For EveryOne
PDF 127
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐
Access: For EveryOne
PDF 99
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคลังสมองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร - มีนาคม ๒๕๕๗
Access: For EveryOne
PDF 35
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘
Access: For EveryOne
PDF 64
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๕
Access: For EveryOne
ZIP 85