ปฏิญญากองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส่วนนำ (PREAMBLE)
ปฏิญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบดำเนินการของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวการประชุมครั้งที่ 236 (11/2560) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ซึ่งกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และภารกิจอันจะทำให้ทุกภาคส่วนมุ่งปฏิบัติงานที่เกื้อกูลและส่งเสริมงานของกองประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามปฏิญญา อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกันในลักษณะบูรณาการโดยรวมต่อไป

เป้าหมาย (GOAL)
มหาวิทยาลัย คณะ ผลิตนิสิตที่มีคุณภาพโดยใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับชาติและในระดับสากลเป็นเครืองมือในการวัดคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES)
1. รู้และเข้าใจระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย
2. นำผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัยและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัยและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และในระดับสากล

คุณลักษณะที่พึงมี (CHARACTERISTICS)
1. บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับชาติและในระดับสากลเพื่อชี้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรทุกระดับ
2. บุคลากรของหน่วยงานมีจิตบริการ
3. มีการเรียนรู้ร่วมกัน (KM) มีการทำงานเป็นทีม และทำงานในลักษณะของเครือข่าย
4. มีความสามารถเชิงกลยุทธ์ในการถ่ายทอด เพื่อนำหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ

ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ (INPUTS)
1. บุคลากร (Man) ดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
ก. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ข. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
2. งบประมาณ (Money)
ก. งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข. งบประมาณแผ่นดิน
3. การบริหารจัดการ (Management)
ก. บริหารและจัดการโดยรูปแบบของคณะกรรมการ
ข. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนและปฏิทินการดำเนินงานประจำปี
ค. ยึดธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหาร
ง. การมีส่วนร่วมกับทุกหน่วยงาน
4. เทคโนโลยี (Material)

กระบวนการดำเนินงาน (PROCESS)
1. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์สภาวิชาชีพ และหลักสูตรนำร่องตามเกณฑ์ AUN-QA
2. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และคณะนำร่อง ตามเกณฑ์ EdPEx
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพในระดับสากล
4. ดำเนินงานตามระบบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และในระดับสากล
5. ตรวจ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อชี้นำและพัฒนาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและในระดับสากล
6. วิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. ดำเนินการประสานงานและเสนอข้อมูลในการรองรับการประเมินคุณภาพกับองค์กรประเมินภายนอก (สกอ/สมศ)

ผลลัพธ์ (OUTCOMES)
1. ระบบการประกันคุณภาพนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ (Quality Culture)
2. มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
3. มหาวิทยาลัย คณะ นิสิตมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือขององค์กรภายนอก

ภารกิจหลักกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (JOB DESCRIPTIONS)
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถเทียบเคียงและนำไปพัฒนาให้เกิดการแข่งขันได้
2. สนับสนุนการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายฯ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจตามระบบและกลไกเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดการความรู้ด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยอันจะส่งผลให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ
3. จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. นำข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับตลอดจนข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอย่างน้อยย้อนหลัง 3 ปี ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป