QS Ranking

มหาวิทยาลัยนเรศวร ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 13 ร่วม ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 401-450 ของเอเชีย จากการประกาศผลเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดย QS Asia University Rankings 2020

>> อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/202063-QS-Rank2 Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings) คือ การจัดอันดับจากประเทศอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องรวบรวมและจัดส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการจัดอันดับ ทั้งนี้ QS จะจัดอันดับแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.  QS World University Ranking : World
2.  QS World University Ranking : Asia มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดอันดับในส่วนเอเชีย โดยต้องรวบรวมและส่งข้อมูลภายในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี
3.  QS World University Ranking by subject เป็นการจัดอันดับสาขาวิชาแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ Art & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences และ Social Sciences & management โดย QS ดึงฐานข้อมูลจาก Scopus และการสำรวจด้าน Academic และ Employer

ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องจัดส่งตามตัวชี้วัด QS World University Ranking : Asia ดังนี้
-        Data collection for QS University Rankings: Asia Institution supplied lists for QS university rankings projects เป็นฟอร์มที่ตอบข้อมูลด้านข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ข้อมูลบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาเอก ข้อมูลนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและเอก ข้อมูลนิสิตแลกเปลี่ยนปริญญาตรีทั้งภายในและต่างประเทศ ข้อมูลนิสิตแลกเปลี่ยนปริญญาโทและเอกทั้งภายในและต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรีโดยเฉลี่ย ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาโทและเอกโดยเฉลี่ย
-        ACADEMIC PEER LIST เป็นฟอร์มที่เน้นข้อมูลรายชื่อ ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัย ประเทศ อีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือ โดยกรอกเป็นภาษาอังกฤษ
-        RECRUITERS LIST เป็นฟอร์มการจ้างงานของนิสิตที่สำเร็จการศึกษา โดยประกอบด้วย ชือ่ ตำแหน่งนายจ้าง หน่วยงา/บริษัท อีเมลล์ และเบอร์ติดต่อ โดยกรอกเป็นภาษาอังกฤษ
-        UNIVERSITY NAME VARIATIONS LIST เป็นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยให้คำนิยามเกี่ยวกับตัวย่อของมหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน เป็นภาษาอังกฤษที่หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้อย่างรวดเร็ว

Screen Shot 2563-01-13 at 14.42.09

รายละเอียดตัวชี้วัด
Academic reputation : พิจารณาจากชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยส่งแบบสำรวจออนไลน์ถึงนักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ
Employer reputation : พิจารณาจากทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย โดยส่งแบบสำรวจออนไลน์ถึงผู้จ้างงานเพื่อให้ผู้จ้างงานระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด
Faculty/student ratio : พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา ใช้วัดความมุ่งมั่นในการสอนของอาจารย์หรือสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
Citations per faculty : พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาต่อจำนวนอาจารย แหล่งทีมาผลงานวิชาการที่จะนำมาใช้ในการประเมินผลคือ Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุด
International faculty ratio and international student ratio : พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่างชาติ และ สัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากต่างประเทศ
Screen Shot 2563-01-13 at 14.47.01