รายงาน SAR/CAR

Title File Type Download
(CAR-2018) รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 - (1 สิงหาคม 2561-30 มิถุนายน 2562)
Access: For EveryOne
PDF 113
(SAR-2018) รายงานผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 - (1 สิงหาคม 2561-30 มิถุนายน 2562)
Access: For EveryOne
PDF 358
(เอกสารประกอบการบรรยาย) สรุปผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 - วันที่ 19 ตุลาคม 2561
Access: For EveryOne
PDF 186
(เอกสารประกอบการบรรยาย) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 - วันที่ 18 ตุลาคม 2561
Access: For EveryOne
PDF 204
(SAR IQA-NU60) รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
Access: For EveryOne
RAR 535
(สรุป CAR IQA 2016) รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร
Access: For EveryOne
PDF 273
(เอกสารประกอบการบรรยาย) สรุปผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559 - วันที่ 19 ตุลาคม 2560
Access: For EveryOne
PDF 92
(เอกสารประกอบการบรรยาย) การนำเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559 - วันที่ 18 ตุลาคม 2560
Access: For EveryOne
PDF 51
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
Access: For EveryOne
PDF 191
(สรุป CAR IQA 2015) รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร
Access: For EveryOne
PDF 94
(เอกสารประกอบการบรรยาย) การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558 - วันที่ 26 ตุลาคม 2559
Access: For EveryOne
PDF 92
(SAR IQA-NU58) รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558
Access: For EveryOne
PDF 117
(CAR EQDD58) รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
Access: For EveryOne
PDF 102
(เอกสารประกอบการบรรยาย) การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ระดับกองหรือเทียบเท่า ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
Access: For EveryOne
PPTX 26
(รายงานผล) การประเมินหน่วยงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่า สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558
Access: For EveryOne
ZIP 66
วีดิทัศน์-การนำเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557
Access: For EveryOne
MP4 14
(สรุป CAR IQA 2014) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีการศึกษา 2557
Access: For EveryOne
PDF 98
(รายงานผล) การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ระดับกอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
Access: For EveryOne
PDF 87
(รายงานสรุปความคิดเห็น) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนระดับกอง - เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
Access: For EveryOne
PDF 20
(รายงานสรุปความคิดเห็น) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนระดับกอง - เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557
Access: For EveryOne
PDF 11
วีดิทัศน์นำเสนอ: การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภ­ายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556
Access: For EveryOne
3
(ร่างเกณฑ์) การประเมินคุณภาพภายใน IQA - 28 กรกฎาคม 2557
Access: For EveryOne
RAR 99
(แบบฟอร์ม) หนังสือรับรองประสบการณ์การตรวตประเมิน
Access: For EveryOne
PDF 7
(รายงาน) การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
Access: For EveryOne
PDF 1137
(CAR IQA-NU55) รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555
Access: For EveryOne
PDF 87
วีดิทัศน์นำเสนอ: การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภ­ายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555
Access: For EveryOne
3
(Slide CAR-IQA2555) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
Access: For EveryOne
PDF 52
(SAR สมศ. รอบสาม) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2556
Access: For EveryOne
PDF 60
(SAR IQA-NU54) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554
Access: For EveryOne
PDF 41
(SAR EQDD55) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
Access: For EveryOne
PDF 94
(SAR IQA-NU55) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555
Access: For EveryOne
PDF 79