ดาวน์โหลด-จดหมายข่าว

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดทำจดหมายข่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล (มีกำหนดการจัดทำ 2 เดือน/ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะจัดทำรวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ฉบับ) newsletter6

Title File Type Download
จดหมายข่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 6 เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
Access: For EveryOne
PDF 105
จดหมายข่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 5 เดือน กันยายน-ตุลาคม 2559
Access: For EveryOne
PDF 88
จดหมายข่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
Access: For EveryOne
PDF 83
จดหมายข่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
Access: For EveryOne
PDF 82
จดหมายข่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม-เมษายน 2559
Access: For EveryOne
PDF 65
จดหมายข่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
Access: For EveryOne
PDF 80
จดหมายข่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา - เดือน พฤศจิกายน 2555
Access: For EveryOne
PDF 2
จดหมายข่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา - เดือน ตุลาคม 2555
Access: For EveryOne
PDF 2
จดหมายข่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา - เดือน กันยายน 2555
Access: For EveryOne
PDF 2
จดหมายข่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา - เดือน สิงหาคม 2555
Access: For EveryOne
PDF 2
จดหมายข่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา - เดือน กรกฎาคม 2555
Access: For EveryOne
PDF 2
จดหมายข่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา - เดือน มิถุนายน 2555
Access: For EveryOne
PDF 1
จดหมายข่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา - เดือน พฤษภาคม 2555
Access: For EveryOne
PDF 1
จดหมายข่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา - เดือน เมษายน 2555
Access: For EveryOne
PDF 1
จุลสาร กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 5 เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2554
Access: For EveryOne
PDF 0
จุลสาร กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2554
Access: For EveryOne
PDF 0
จุลสาร กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม-มีนาคม 2554
Access: For EveryOne
PDF 0
จุลสาร กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 2 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553
Access: For EveryOne
PDF 0
จุลสาร กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2553
Access: For EveryOne
PDF 1