ติดต่อเรา

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

ที่อยู่    กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
          มหาวิทยาลัยนเรศวร
          อำเภอเมือง
          จังหวัดพิษณุโลก 65000
          โทร 0 55 96 1442-6
          โทรสาร 0 55 96 1443
          email : qad@nu.ac.th
Map