คำสั่ง / ประกาศ : ปีการศึกษา 2555-2562

Title File Type Download
(ประกาศรายชื่อ) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1 - วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562
Access: For EveryOne
PDF 152
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระยะเวลาในการรายงานผล (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ระยะเวลา ๑๑ เดือน
Access: For EveryOne
PDF 66
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - และบัญชีแนบท้ายคำสั่ง
Access: For EveryOne
ZIP 39
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) - ม.นเรศวร
Access: For EveryOne
PDF 26


 
คำสั่ง / ประกาศ : ปีการศึกษา 2561
 คำสั่ง / ประกาศ : ปีการศึกษา 2560
 คำสั่ง / ประกาศ : ปีการศึกษา 2559
 คำสั่ง / ประกาศ : ปีการศึกษา 2558
 คำสั่ง / ประกาศ : ปีการศึกษา 2557
 คำสั่ง / ประกาศ : ปีการศึกษา 2556
 คำสั่ง / ประกาศ : ปีการศึกษา 2555