คำสั่ง / ประกาศ : ปีการศึกษา 2555-2561

Title File Type Download
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ขึ้นทะเบียน สกอ.)
Access: For EveryOne
PDF 38
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง ปรับปรุงฐานข้อมูลรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
Access: For EveryOne
PDF 5
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวปฏิบัติการนับข้อมูลตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3: สิงหาคม 2560)
Access: For EveryOne
PDF 39
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (ในกรณีที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษาก่อนที่จะมีการปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558)
Access: For EveryOne
PDF 15
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561)
Access: For EveryOne
PDF 41
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
Access: For EveryOne
PDF 28
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - (และบัญชีแนบท้าย)
Access: For EveryOne
ZIP 11
(คำสั่งมหาวิทยาลัย) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561
Access: For EveryOne
ZIP 66
(คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 - (และบัญชีแนบท้าย)
Access: For EveryOne
ZIP 33
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)
Access: For EveryOne
PDF 71


 คำสั่ง / ประกาศ : ปีการศึกษา 2560
 คำสั่ง / ประกาศ : ปีการศึกษา 2559
 คำสั่ง / ประกาศ : ปีการศึกษา 2558
 คำสั่ง / ประกาศ : ปีการศึกษา 2557
 คำสั่ง / ประกาศ : ปีการศึกษา 2556
 คำสั่ง / ประกาศ : ปีการศึกษา 2555