เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
“มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม”

อัตลักษณ์บัณฑิต
“คนดี คนเก่ง มีวินัย ภูมิใจในชาติ”

(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร