คำสั่ง / ประกาศ : ปีการศึกษา 2559

Title File Type Download
(คำสั่งมหาวิทยาลัย) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
Access: For EveryOne
PDF 26
(คำสั่งมหาวิทยาลัย) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
Access: For EveryOne
PDF 20
(คุณสมบัติ) ของผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
Access: For EveryOne
PDF 144
(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
Access: For EveryOne
PDF 223
(บัญชีแนบท้ายคําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
Access: For EveryOne
XLSX 19
(คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
Access: For EveryOne
PDF 23