(ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระยะเวลาในการรายงานผล (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ระยะเวลา ๑๑ เดือนLINK