(ประกาศรายชื่อ) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1 - วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562LINK